شیشه های جانبی اتومبیل

 7514

شیشه های عقب و جانبی اتومبیل با وجود استحکام بالا معمولا لایه ی P.V.B  ندارند. با این حال اگر در اثر نیرو یا ضربه شدید آسیب ببینند به تکه های ریزی تبدیل می شوند که برندگی ندارد. مانند ظروف نشکن! این طراحی باعث می شود که در حوادثی که منجر به شکسته شدن شیشه اتومبیل می شود سرنشینان آسیب نبینند.

اشتراک :